Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

16:16
5457 b9e4 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasomebunny somebunny
16:16
2542 5f36 500
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
16:16
6440 6e89 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viasomebunny somebunny
16:15
8828 c063 500
Reposted fromkulamin kulamin viasomebunny somebunny
16:15
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viasomebunny somebunny
16:14
6526 b596 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viasomebunny somebunny
16:14
7131 79a4 500

the-night-picture-collector:

The Return of the Mona Lisa to the Louvre after the War, Paris, 1945

16:13
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viaBloodMoon BloodMoon
16:13
4942 a1d9 500
Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny
15:04
4509 d37b 500

eliated:

 

March 03 2017

15:27
7661 7782
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth
15:27
7661 7782
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth
15:27
1481 ba5f
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBloodMoon BloodMoon
15:27
7142 ea9e
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
15:26
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viasomebunny somebunny
15:26
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viasomebunny somebunny
15:26
8039 9377 500
Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny
15:26
2583 e35d 500

decontracultura:

Taxi Driver Set, 1975, Steve Schapiro

Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
15:26
3493 77d3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
15:26
9482 0b50 500
Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl